2017 අවුරුද්දේ අවසන් දිනය

2017 අවුරුද්දේ අවසන් දින 31 රාත්‍රියේ මම බණ්ඩාරවෙල සිට කොළඹට පැමිණීමට දෙවන පන්තියේ ජනේලය ආසන්නයේ ටිකට් පතක් වෙන්කරගෙන, දුම්රිය පැමිණෙන තුරු බලා සිටියෙමි. නිවාඩු දිනයක් වුවත් දුම්රිය ස්ථානය නම් කාර්යබහුල ස්ථානයක් විය. රැගෙන යාමට පාර්සල් විශාල ගණනක් විය. දුම්රිය සේවකයින් යුහුසුළුව වැඩ කරන අයුරු මම උනන්දුවෙන් බලා සිටියෙමි. ටික වේලාවකින් රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය පැමිණෙන බව […]

Continue Reading...